VẮC XIN DỊCH TẢ LỢN

20,000

Dùng để tạo miễn dịch chủ động phòng bệnh Dịch tả cho lợn.

Khi kết hợp vắc-xin Dịch tả lợn với vắc-xin kép Tụ huyết trùng – Phó thương hàn: Tạo miễn dịch chủ động phòng đồng thời 3 bệnh Dịch tả, Tụ huyết trùng và Phó thương hàn cho lợn.

Khi kết hợp vắc-xin Dịch tả lợn với vắc-xin kép Tụ huyết trùng – Đóng dấu: Tạo miễn dịch chủ động phòng đồng thời 3 bệnh Dịch tả, Tụ huyết trùng và Đóng dấu cho lợn.

Danh mục: ,