AMPI – GOLD MAXPLUS

570,000

ĐẶC TRỊ E.COLI, TRỰC KHUẨN LỴ, PHÓ THƯƠNG HÀN

CÁC BỆNH NHIỄM TRÙNG ĐƯỜNG TIÊU HÓA