TRIME SULFA 100ML ALOVET

190,000

Đặc trị tiêu chảy, heo con phân trắng, cầu trùng, bại huyết, e.coli dung huyết