LIFEGARD-T ASI

900,000

Sát trùng chuồng trại và dụng cụ chăn nuôi
Sát trùng nguồn nước
Tẩy rửa đường ống
Hạn chế nấm diều

Danh mục: ,