Baycox 1 Lít Bayer

920,000

Sử dụng Baycox® 2,5% giúp phòng và trị bệnh cầu trùng trên gia cầm do nhiễm bởi các loài như:
Trên gà, vịtE.mitis; E.brunetti; E.maxima; E.acervulina; E.necatrix; E.tenella.
Trên ngỗngE.anseris; E.truncata.