HANZURIL 50

100,000

Hanzuril-50 Phòng và trị bệnh cầu trùng gây tiêu chảy trên heo con theo mẹ và bê, nghé do: Isospora suis(heo con), Eimeria zuemii hay Eimeria alabamen-sis ( bê, nghé).
Hanzuril-50 trị cầu trùng ở mọi giai đoạn phát triển trong ruột với liều duy nhất mà không ảnh hưởng đến quá trình tạo miễn dịch đối với bệnh cầu trùng.