ASICIDE 1 LÍT

120,000

Sát trùng chuồng trại, cơ sở chăn nuôi, vệ sinh

T

hú y. Sát trùng dụng cụ, trang thiết bị chăn nuôi

Danh mục: ,